Secretariaat

  • Hertogsingel 57
  • 6211 NE
  • Maastricht

  • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Inloggen

Laatste Nieuws

Kalender

Maart 2023
Z M D W D V Z
26 27 28 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Algemene voorwaarden

1. Lidmaatschap

1.1
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden in dit Reglement onder de leden verstaan gewone leden, leden van verdienste en ereleden.

1.2
De secretaris stelt de leden tenminste 7 dagen voor een ledenvergadering schriftelijk (waaronder begrepen per fax of e-mail) in kennis van naam, adres en woonplaats van hen, die hebben verzocht lid van de vereniging te worden.
Eventuele bezwaren tegen toelating van leden dienen binnen 7 dagen na de dag van verzending van de in de vorige zin bedoelde mededeling schriftelijk (waaronder begrepen per fax of e-mail) bij de secretaris te zijn ingediend. Indien schriftelijke bezwaren bij de secretaris zijn binnengekomen, zal het bestuur een samenkomst beleggen met degene(n), die de bezwaren heeft (hebben) ingebracht. Indien het bestuur zulks noodzakelijk acht, zal het bestuur eveneens degene, die een verzoek tot toelating heeft gedaan, daarop horen. Indien de bezwaren of het verzoek tot toelating niet worden ingetrokken, zal omtrent de toelating worden beslist op de wijze zoals in de statuten omschreven.

1.3
De vereniging kent twee onderscheidingen te weten, lid van verdienste en erelid.
Ereleden worden op basis van buitengewone verdienste voor de ontwikkelingen van de tandheelkunde en/of buitengewone en langdurige inspanning voor de ZLTV, benoemd door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur of van tenminste 10 leden, die zich daartoe tot het bestuur richten.
Het voorstel wordt ten minste 7 dagen voor de eerstkomende ledenvergadering met redenen omkleed in een vertrouwelijk rondschrijven aan de leden ter kennis gebracht. Het erelidmaatschap kan ook worden toegekend aan niet leden.
Eventuele bezwaren tegen een benoeming worden op gelijke wijze behandeld zoals in artikel 2 van dit Reglement omschreven.
De onderscheiding “lid van verdienste” wordt op basis van een bijzondere invulling van het ZLTV lidmaatschap gedurende langere tijd en op meerdere wijzen toegekend door het bestuur.


2. Contributie

2.1
De contributie van de gewone leden en leden van verdienste wordt elk jaar op voorstel van het bestuur door de ledenvergadering vastgesteld.

2.2
Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.

2.3
De penningmeester nodigt de gewone leden en leden van verdienste schriftelijk (waaronder begrepen per fax of e-mail) uit hun contributie of andere geldelijke verplichtingen te voldoen. Blijft een lid ondanks herhaalde aanmaningen in gebreke zijn geldelijke verplichtingen te voldoen, dan kan het bestuur aan de ledenvergadering voorstellen het betrokken lid te royeren.


3. Bestuur

3.1
De bestuursleden worden gekozen en benoemd op de wijze zoals in de statuten omschreven.

3.2
De bestuursleden worden voor twee jaar benoemd en zijn maximaal eenmaal herkiesbaar voor eenzelfde termijn in eenzelfde functie. Hierna kan de ledenvergadering op voorstel van het bestuur het mandaat van een bestuurslid verlengen met termijnen van telkens een jaar.

3.3
In geval van tussentijds aftreden voorziet de eerstvolgende ledenvergadering in de vacatures op voordracht van het bestuur.

3.2
In de bestuursvergadering beslist het bestuur bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen beslist de voorzitter. Het bestuur is verplicht de besluiten van de ledenvergadering uit te voeren.


4. Voorzitter

4.1
De voorzitter leidt de vergaderingen, regelt de orde der werkzaamheden, ondertekent met de secretaris de goedgekeurde notulen en ziet toe, dat besluiten der vergadering worden uitgevoerd.

4.2
In overleg met de overige bestuursleden belegt de voorzitter de bestuurs- en andere vergaderingen.

4.3
Bij ontstentenis van de voorzitter vervult de vice-voorzitter diens taak.


5. Secretaris

5.1
De secretaris is onder meer belast met:

a. het opmaken van de notulen der vergaderingen;
b. de briefwisseling;
c. de bewaring van het archief der vereniging;
d. het bijhouden van een authentiek exemplaar der statuten en van het huishoudelijk reglement, waarin hij alle wijzigingen noteert;
e. het bijhouden der ledenlijst, van welker wijzigingen hij de penningmeester steeds terstond in kennis moet stellen;
f. het opstellen en, na vaststelling door het bestuur, het uitbrengen van het algemeen jaarverslag.

5.2
De secretaris kan zich in zijn werkzaamheden laten bijstaan door een professionele, ingehuurde, externe kracht.


6. Penningmeester

6.1
De penningmeester is belast met het geldelijk beheer. In de ledenvergadering legt hij rekening en verantwoording van zijn beheer over het afgelopen verenigingsjaar af. Hij is verplicht aan het bestuur en de in artikel 16 van de statuten genoemde commissie op haar verzoek inzage te geven van zijn boeken en de kas.

6.2
Indien de boeken en bescheiden in orde worden bevonden, wordt de penningmeester door de ledenvergadering gedechargeerd voor het door hem gevoerde beheer.

6.3
Bij tussentijds aftreden van de penningmeester legt hij rekening en verantwoording af aan de voorzitter, aan wie hij boeken, bescheiden en kas overdraagt.

6.4
De penningmeester is tevens belast met het opstellen van de begroting.

6.5
De penningmeester kan zich in zijn werkzaamheden laten bijstaan door een professionele, ingehuurde, externe kracht.


7. Vergaderingen

7.1
Het bestuur bereidt de ledenvergaderingen voor en bepaalt de plaats waar de vergaderingen gehouden zullen worden.

7.2
De oproeping tot een ledenvergadering vermeldt tijd en plaats van de vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen.


8. Commissies

8.1
Het bestuur kan ter uitvoering van zijn taak  bepaalde onderdelen daarvan delegeren aan één of meerdere –al of niet tijdelijk- ingestelde commissies en of werkgroepen.

8.2
Het bestuur stelt de taakomschrijving, werkwijze, de bevoegdheden en samenstelling van een commissie en of werkgroep vast. De voorzitter en of coördinator en de leden van een commissie en of werkgroep worden benoemd door het bestuur.

8.3
De voorzitter en of coördinator van een commissie en of werkgroep zijn gehouden aan het bestuur en ledenvergadering te rapporteren over de verrichtingen van de commissie en of werkgroep.

8.4
De voorzitter en of coördinator en de leden van een commissie en of werkgroep kunnen te allen tijde door het bestuur worden geschorst of ontslagen.


9. Vacatieregeling

9.1
Indien in alle redelijkheid het belang van de ZLTV gediend is, dat een bestuurslid tijdens kantoortijden elders aanwezig dient te zijn, behoudt het bestuur der ZLTV zich het recht voor deze tijd financieel te compenseren tot een maximum bedrag gerelateerd aan het door de NMT gehanteerde vacatietarief.

9.2
Voorts hebben bestuursleden recht op vergoeding van gemaakte reiskosten en overige voor de ZLTV gedane uitgaven.


10. Vertrouwelijkheid

10.1
Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die partijen van elkaar of op een andere wijze hebben verkregen, is verplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

10.2
De persoonlijke gegevens van deelnemers aan ZLTV-activiteiten zullen niet ter beschikking worden gesteld aan derden voor reclamedoeleinden of commerciële activiteiten. 


11. Annulering

11.1
Er geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen.

11.2
Deelname annuleren is mogelijk, maar er kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Hierbij worden de volgende termijnen gehanteerd.

  • Bij meer dan 4 weken voor de cursus kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht.
  • Tussen 4 en 2 weken voor de cursus wordt 50% van de cursuskosten in rekening gebracht.
  • Binnen 2 weken voor de cursus wordt 100% van de cursuskosten in rekening gebracht.

11.3
Indien het evenement wordt afgelast wegens gebrek aan belangstelling (te bepalen door de organisatie) of door overmacht, dan wordt de inschrijving als vervallen beschouwd en worden gedane betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd.

11.4
Bij een no-show zonder afmelding bij klinische avonden wordt door de ZLTV 25 euro in rekening gebracht, dat ten goede komt aan een goed doel.


12. Betalingen

12.1
Betaling van inschrijvingsgeld, deelnamekosten en eventueel andere vermelde bijdragen dient te geschieden op de uiterlijke vervaldatum van de betreffende nota.

12.2
Indien iemand van mening is dat hij een factuur niet (volledig) verschuldigd is, dient hij dit binnen 30 dagen na factuurdatum schritelijk en onderbouwd mee te delen aan de penningmeester.

12.3
Betalingen kunnen geschieden door overboeking of automatische incasso.

12.4
In geval van restitutie hanteert de ZLTV een terugbetalingstermijn van 14 dagen.


13. Slotbepalingen

13.1
In dit reglement kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen, op de wijze zoals in de statuten omschreven, met de mededeling dat aldaar wijziging van dit reglement zal worden voorgesteld.

13.2
Zij die de oproeping hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan alle leden schriftelijk (waaronder begrepen per fax of e-mail) doen toekomen.

Een besluit tot wijziging vindt plaats op de wijze zoals in de statuten omschreven.

13.3
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.